Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

bjureczko
bjureczko
4195 7843
bjureczko
4360 eff5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiblameyou iblameyou
bjureczko
9539 11e3
bjureczko
7024 25b2
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide
bjureczko
7394 2d0e 500
Reposted fromczinok czinok viapl pl
bjureczko
7638 e1df 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
bjureczko
6242 b840 500
storm in Poznań, Poland.
Reposted frompoznan poznan viapl pl
bjureczko
8159 a09b 500
Reposted fromfoods foods viaRockYourMind RockYourMind
bjureczko
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viaRockYourMind RockYourMind
bjureczko
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
bjureczko
3806 8a4a
Reposted fromkatalama katalama viaalicemerry alicemerry
bjureczko
7499 309c 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viaalicemerry alicemerry
bjureczko
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromSabela Sabela viaalicemerry alicemerry
bjureczko
2803 a221 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaoblivious oblivious
bjureczko
9797 9a75
Reposted fromloverdose loverdose viaoblivious oblivious
bjureczko
3673 ccd0
Reposted frommental-cat mental-cat viaalicemerry alicemerry
bjureczko
7714 b717 500
bjureczko
2452 424b 500
bookstore in Poznań, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl